Tag Archive: กฎหมาย

www.leolinks.com

ที่มาของ กฎหมายสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  กฎหมายเป็น ข้อบังคับหรือกฎกติกาการอยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน ถ้าใครฝ่าฝืนข้อเหล่านั้นจะมีบทลงโทษ แตกต่างกันไป เพื่อให้บ้านเมือง มีความสงบสุขสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่ชอบทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีบทลงโทษ ลองคิดดูว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไร ในระยะแรกสังคมไทยเรา มีกฎหมายที่ไม่สับซ้อนมากนัก อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีควบคุมความประพฤติสังคมที่เรียบง่าย มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเยอะกว่าในปัจจุบัน เปรียบเสมือน กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์สอนให้มนุษย์นั้นมีศีลธรรม แต่เมื่อสังคมที่เปลี่ยนไป มีผู้คนสมัยใหม่ที่ทำเรื่องผิดศีลธรรมมากขึ้น จนทำให้กฎหมายเก่านั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งต้อง ปรับเปลี่ยนกฎหมายตามยุคสมัย โดยต้องคิดไตร่ตรองมากขึ้น เพราะผู้กระทำผิดเหล่านั้น พยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายกระทำความผิด กฎหมายของบ้านเรานั้น มีอยู่ 3 ช่วงเวลาหลักๆ เช่น ยุคกฎหมายเป็นของไทยแท้ๆ เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่ใช้มาจนถึง สมัยสุโขทัย ต่อมาได้พัฒนา โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย เริ่มใช้ตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย…
Read more