Author Archive: admin

thaibublica

กฎหมายนั้นสำคัญไฉน เหตุใดเราชาวไทยต้องรู้

มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่รวมกันกับคนหมู่มาก ตั้งแต่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จนกระทั่งรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้าน เป็นต้น คนเราเมื่อมาอยู่รวมกันย่อมต้องมีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีกฎหรือข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับและตกลงร่วมกันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและลดความขัดแย้ง จึงเป็นที่มาของกฎหมาย ที่ประเทศไทยของเราก็มีกำหนดขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและควบคุมความประพฤติของคนทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่เราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของประเทศที่จะต้องรู้กฎหมายเพื่อการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเอง กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อมีการเกิดก็ต้องไปทำการแจ้งเกิด มีชื่อนามสกุล เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก็ต้องมีการทำบัตรประชาชน เมื่อถึงวัยอันสมควรมีครอบครัวก็ต้องจดทะเบียนสมรส เมื่อเสียชีวิตก็ต้องไปแจ้งตาย เหล่านี้เป็นต้น การตรากฎหมายขึ้นมา ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งไตร่ตรองดีแล้วว่าข้อประพฤติปฏิบัติจะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมโดยไม่ผิดศีลธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของกฎหมายได้ ดังนี้ – สร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม เมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ กฎข้อบังคับ ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางเดียวกัน บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสงบเรียบร้อย สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม – ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดตามสมควร ผู้ใดที่ฝ่าฝืนและไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อกฎหมายนั้นย่อมได้รับโทษมากน้อยตามแต่ความผิดที่ได้กระทำ เพราะการฝ่าฝืนนั้นย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมา หากมีความร้ายแรงก็จะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้น…
Read more

Illegal-Thai.2

ศึกษาพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา

การอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนว่าการปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจอย่างมาก เพราะไม่อย่างนั้นสังคมที่อยู่ร่วมกันก็จะไม่มีความสุข เมื่อไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ปัญหาต่างๆ ที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นโดยที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศได้ในอนาคต นั่นจึงจำเป็นที่ทุกๆ ประเทศจะต้องกำหนดบทกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในประเทศปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะเป็น และกฎหมายอาญาเองก็ถือเป็นกฎข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ทุกๆ คนจะต้องทำตาม ความหมายโดยทั่วไปของกฎหมายอาญา ก็คือ ก็หมายที่ทางรัฐได้บทบัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดเป็นลักษณะของการกระทำที่ถูกให้เป็นความผิด รวมไปถึงได้มีการกำหนดบทลงโทษทางอาญาเอาไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เป็นตัวกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนที่ควรกระทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรกระทำ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรทำและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เหมือนกับเป็นบทบัญญัติง่ายๆ แต่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการที่จะปฏิบัติตาม และคือพฤติกรรมง่ายๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาอย่างแน่นอน การทำร้ายร่างกายอันมีเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต – แน่นอนว่าการทำร้ายร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญาที่ค่อนข้างชัดเจน เนืองจากถือเป็นการทำร้ายคนอื่นที่ทำให้เขาต้องมีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงถ้าเป็นขั้นร้ายแรงโดยการทำให้เสียชีวิตก็จะยิ่งโดนกฎหมายลงโทษค่อนข้างหนักเลยทีเดียว เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอาญาโดยตรงไม่มีข้อแม้หรือข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น การพูดจาให้ร่าย ส่อเสียด หรือหมิ่นประมาท – การพูดจาในลักษณะของการให้ร้ายคนอื่น พูดจาส่อเสียด หรือพูดไปในทางที่ทำให้คนอื่นเกิดความเสียหายนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายทางอาญาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเหมือนกับว่าเป็นการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบุคคลๆ นั้นและจะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน การลักทรัพย์ จี้ปล้น…
Read more

illegal.2

ถ้าผิดกฎหมายทางอาญาจะต้องรับโทษอย่างไร

กฎหมายอาญาถือว่าเป็นกฎหมายที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลความสงบสุขในบ้านเมือให้เกิดความเรียบร้อย เพราะถ้าหากประเทศไหนหรือบ้านเมืองไหนขาดไปซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ทางกฎหมาย ประเทศเหล่านั้นหรือบ้านเมืองเหล่านั้นมีหวังจะต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน ถึงกระนั้นในประเทศไทยเองถึงแม้ว่าจะมีการบัญญัติกฎหมายและการลงโทษเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงมีคนที่ประพฤติปฏิบัติแบบผิดกฎหมายอยู่ นั่นทำให้บทลงโทษที่ได้บัญญัติเอาไว้จำเป็นจะต้องนำมาใช้เพื่อให้กลายเป็นตัวอย่างของสังคมและจะได้ไม่มีใครอยากระทำความผิดอีก โดยโทษทางอาญาที่ผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ การประหารชีวิต – ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่ร้ายแรงที่สุด อาทิ การฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือการจ้างวานฆ่า การมียาเสพติดจำนวนมากไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เป็นต้น การกระทำผิดตามกฎหมายอาญาในลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่กระทำผิดมักจะโดนลงโทษเอาไว้ให้ประหารชีวิตแต่เมื่ออยู่ไปได้สักพักก็มักจะได้รับการอภัยโทษให้ได้รับโทษที่ลดหลั่นกันลงมา ในอดีตการประหารชีวิตของไทยจะใช้ วิธียิงเป้า ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาพิษ ทว่าในปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยมีนักโทษที่โดนประหารชีวิตแล้ว การกักขัง – คือการได้รับโทษด้วยการต้องไปอยู่ในเรือนจำ หรือสถานที่ที่ทางกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ให้ โดยที่จะต้องโดนกักบริเวณเอาไว้ให้อยู่แต่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ห้ามออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ส่วนมากแล้วก็จะเป็นการติดในเรือนจำ หรือหากเป็นคนที่กระทำผิดไม่ร้ายแรงก็อาจจะโดนกักบริเวณเอาไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยอายุในการโดนกักขังก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่คดีของแต่ละคน การปรับ – คือ การที่จะต้องเสียเงินจากการไปกระทำความผิดมา ซึ่งเงินที่จะต้องเสียก็ขึ้นอยู่กับคดีที่แต่ละคนโดนว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงแค่ไหน และค่าปรับที่จะต้องเสียก็จะแตกต่างกันออกไป โดยการโดนค่าปรับ ส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญาที่ไม่ได้ร้ายแรงมาก หรือเป็นคดีอาญาที่ถูกยอมความโดยเจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาเรื่อง โดยการปรับนั้นผู้ที่กระทำความผิดก็จะต้องนำเงินไปเสียให้กับเจ้าพนักงานพร้อมมีหลักฐานออกมาอย่างชัดเจน การโดนริบทรัพย์สิน –…
Read more

ThaiLaw11

การหมิ่นประมาท ผิดกฎหมายอาญาหรือไม่

คำว่า หมิ่นประมาท น่าจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นหูกันดีในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน พูดจาไม่ดีใส่กัน มักจะได้ยินคำว่า หมิ่นประมาท ออกมาอยู่เสมอ แต่จริงๆ แล้วรู้กันหรือไม่ว่า การหมิ่นประมาทนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันให้หายสงสัยไปเลย ในมุมมองทั่วๆ ไป การหมิ่นประมาท ถือเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาอย่างแน่นอน เพราะตัวกฎหมายก็ได้ระบุมาตราเอาไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการแบ่งประเภทของการหมิ่นประมาทเอาไว้ดังนี้ หมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ระบุว่า ผู้ใดที่ใส่ความคนอื่นต่อบุคคลที่ 3 ที่จะทำให้คนผู้นั้นมีอันต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชัง ถือว่าคนนั้นกระทำผิดกฎหมายด้วยการหมิ่นประมาท ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ระบ่า ถ้าหากหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งการทำเอกสาร ภาพวาด…
Read more

www.leolinks.com

ประเภทของกฎหมายที่ทุกคนควรรู้

  กฎหมายในประเทศไทย หรือ ทุกประเทศคือสิ่งสำคัญต่อประชาชนโดยในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละประเทศจะความผิดที่แตกต่างกันออกไป กฎหมายมีทั้งหมดด้วยกันหลายประเภทก็คือ 1. หมายระหว่างประเทศ 2. กฎหมายมหาชน 3. กฎหมายเอกชน ในแต่ละประเภทจะมีการแบ่งประเภทโดยย่อยอีกเป็นรูปแบบดังนี้ กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐกับรัฐระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ (1.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล เป็นการกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่น  การกำหนดกฎบัลคับตอนทำสงครามกัน (2.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา เช่น การซื้อขายของนอกประเทศจะต้องใช้กฎหมายภายในไทย (3.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง  เช่น ผู้ที่เป็นคนไทยกระทำความผิดที่ต่างประเทศทำผิดในเรื่องใดถึงจะสามารถฟ้องร้องที่ประเทศไทยได้ หรืออาจจะรวมไปถึงการส่งผู้กระทำความผิดข้ามแดน กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเอกชนด้วยกันในแบบเท่าเทียมไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบปรือเสียเปรียบอย่างเช่นเรื่องการทำสัญญาต่าง กฎหมายเอกชนสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ประเภท ก็คือ (1.) ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มีลักษณะแบ่งเป็นได้หลายลักษณะ ก็คือ …
Read more

www.leolinks.com

กฎหมายการปกครองของประเทศไทยคืออะไร

  กฎหมายก็คือกฎที่ทางประเทศ หรือ เจ้าหน้าที่บังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามหากใครไม่ทำตามแล้วก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป  กฎหมายแบ่งออกได้หลายประเภท แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง กฎหมายปกครอง ก็คือ  เป็นกฎหมายที่อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ปกครองต่าง หรือ หน่วยงานการปกครอง แต่การที่จะใช้อำนาจในด้านการปกครองนี้จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานการปกครองเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ แต่การใช้อำนาจปกครองแบบนี้ก็มีข้อยกเว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแล้วจะไม่สามารถใช้ได้ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ถูกปลดออก , ลาออก , เกษียณ เป็นต้น สำหรับบุคคลที่สามารถใช้กฎหมายปกครองนี้ได้เช่น บุคคลที่มีสัญญาการปกครองจากรัฐ  และถ้าเกิดมีเหตุพิพาทก็จะต้องขึ้นศาลปกครองแต่การที่จะขึ้นศาลปกครองก็ต้องสาเหตุอีกเช่นกันก็คือ คู่กรณีจะต้องทำงานอยู่หน่วยงานการปกครองทั้งเอกชน หรือ รัฐบาล ,เจ้าหน้าที่ปกครอง , หน่วยงาน และก็ผู้ที่ฟ้องศาลปกครองที่เป็นผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง เท่านั้น การจัดระเบียบการปกครองนั้นจะแบ่งส่วนได้ดังนี้ทั้งทาง กระทรวง ,…
Read more

www.leolinks.com

ความหมายของกฎหมายแพ่ง ทุกคนควรศึกษาความเข้าใจ

  กฎหมายทางแพ่งนั้นก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลให้กับครอบครัวและมรดก ต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรมดูแลครอบครัวด้วย เช่น การหมั้น การดูแลรับรองบุตร การรับมรดก การอย่าร้าง เป็นต้น อธิบายกฎหมายแพ่งแต่ละกรณีว่ามีความสำคัญอย่างไร การหมั้น เป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายชาย และ ฝ่ายหญิง ทำสัญญาว่าจะแต่งงานกัน ฝ่ายชายต้องมอบของหมั้นให้แก่ฝ่ายหญิงตามที่ตกลงกันจนจะเป็นสัญญากันอย่างสมบูรณ์ ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎของการหมั้น และของหมั่นทั้งหมดจะตกเป็นของฝ่ายหญิง แม้ว่ากรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ก็ไม่สามารถเอาของหมั้นกลับไปได้ อายุของการที่กฎหมายคุ้มครองของการหมั้นนั้นต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงจะมีอำนาจให้ตัวเองดำเนินการได้โดยลำพัง แต่สมมุติว่า 17 ปี ต้องการหมั้นต้องให้พ่อแม่มารับรองด้วย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี การรับรองบุตร เป็นการเซ็นรับรองบุตรที่เกิดจากภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นบุตรที่เห็นชอบของฝ่ายหญิง แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของฝ่ายชาย กฏหมายจึงได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายรับรองบุตรโดยเห็นชอบโดยกฏหมาย เกี่ยวกับมรดก กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อบุคคลใดเสียชีวิต ซึ่งได้ทำพินัยกรรมไว้ มรดกจะต้องตกทอดให้แก่บุคคลผู้ตายเขียนไว้ในพินัยกรรม…
Read more

www.leolinks.com

กฎหมายอาญา คืออะไร คุณควรรู้ประโยชน์ของคุณเอง

  กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิด และต้องรับโทษตามที่กำหนดไว้ มีวัตถุประสงค์ คือ ป้องกันให้สังคมอยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยกำหนดแล้วแต่ความรุนแรงของการกระทำนั้นๆแล้วกรณีไป โทษทางอาญานั้นหลักๆจะมี 5 บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ได้ แก่ โทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต ความผิดรองลงมา จำคุก กักขัง ปรับและริบทรัพย์สิน ส่วนการรับโทษนั้นถ้ายังเป็นเยาวชนอยู่จะได้รับโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ หรือการลงโทษต้องคำนึงถึงอายุของผู้กระทำผิดด้วย เพราะถือว่ายังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนัก แต่ถ้าคดีนั้น รุนแรงเกินไป เยาวชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้ ความผิดทางอาญานั้นเป็นการกระทำที่กระทบกับสังคมรอบข้าง และ คนส่วนใหญ่ของประเทศ  การทำผิดนั้นไม่ได้เหมารวมว่าทุกกรณีว่ามีความผิดเท่ากันแล้ว จะมีศาลคอยตัดสินเป็นคนกลางอยู่ จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆได้ คือ 1.ทำความผิดมีผลกระทบต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้ ถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกกระทำนั้นไม่ติดใจเอาความแล้ว แต่ถ้าเกิดมีผลกระทบทางสังคมแล้วนั้นไม่สามารถปล่อยไปได้ต้องติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษสถานเดียว 2.กระทำความผิดยอมความได้…
Read more

www.leolinks.com

ที่มาของ กฎหมายสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

  กฎหมายเป็น ข้อบังคับหรือกฎกติกาการอยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน ถ้าใครฝ่าฝืนข้อเหล่านั้นจะมีบทลงโทษ แตกต่างกันไป เพื่อให้บ้านเมือง มีความสงบสุขสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่ชอบทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่มีบทลงโทษ ลองคิดดูว่าประเทศเราจะเป็นอย่างไร ในระยะแรกสังคมไทยเรา มีกฎหมายที่ไม่สับซ้อนมากนัก อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีควบคุมความประพฤติสังคมที่เรียบง่าย มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเยอะกว่าในปัจจุบัน เปรียบเสมือน กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์สอนให้มนุษย์นั้นมีศีลธรรม แต่เมื่อสังคมที่เปลี่ยนไป มีผู้คนสมัยใหม่ที่ทำเรื่องผิดศีลธรรมมากขึ้น จนทำให้กฎหมายเก่านั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งต้อง ปรับเปลี่ยนกฎหมายตามยุคสมัย โดยต้องคิดไตร่ตรองมากขึ้น เพราะผู้กระทำผิดเหล่านั้น พยายามใช้ช่องว่างของกฎหมายกระทำความผิด กฎหมายของบ้านเรานั้น มีอยู่ 3 ช่วงเวลาหลักๆ เช่น ยุคกฎหมายเป็นของไทยแท้ๆ เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆที่ใช้มาจนถึง สมัยสุโขทัย ต่อมาได้พัฒนา โดยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากประเทศอินเดีย เริ่มใช้ตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัย…
Read more