ประเภทของกฎหมายที่ทุกคนควรรู้

www.leolinks.com

 

กฎหมายในประเทศไทย หรือ ทุกประเทศคือสิ่งสำคัญต่อประชาชนโดยในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วในแต่ละประเทศจะความผิดที่แตกต่างกันออกไป กฎหมายมีทั้งหมดด้วยกันหลายประเภทก็คือ 1. หมายระหว่างประเทศ 2. กฎหมายมหาชน 3. กฎหมายเอกชน ในแต่ละประเภทจะมีการแบ่งประเภทโดยย่อยอีกเป็นรูปแบบดังนี้

  1. กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐกับรัฐระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ

(1.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีบุคคล เป็นการกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่น  การกำหนดกฎบัลคับตอนทำสงครามกัน

(2.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีอาญา เช่น การซื้อขายของนอกประเทศจะต้องใช้กฎหมายภายในไทย

(3.) กฎหมายระหว่างประเทศคดีเมือง  เช่น ผู้ที่เป็นคนไทยกระทำความผิดที่ต่างประเทศทำผิดในเรื่องใดถึงจะสามารถฟ้องร้องที่ประเทศไทยได้ หรืออาจจะรวมไปถึงการส่งผู้กระทำความผิดข้ามแดน

  1. กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเอกชนด้วยกันในแบบเท่าเทียมไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบปรือเสียเปรียบอย่างเช่นเรื่องการทำสัญญาต่าง กฎหมายเอกชนสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 2 ประเภท ก็คือ

(1.) ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มีลักษณะแบ่งเป็นได้หลายลักษณะ ก็คือ  หนี้ ซื้อขาย เช่าซื้อ เช่าทัรพย์ นายหน้า ตัวแทน ละเมิด และนิติกรรมสัญญา เป็นต้น โดยในแต่ละลักษณะได้กำหนดข้อมูลรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป

(2.) กฎหมายอื่นๆ ลักษณะที่เป็นกฎหมายเอกชนอีกมากมายอย่าง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน หรือ บุคคลอย่าง คนต่างด้าวเป็นต้น

  1. กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่ทางรัฐกับทางรัฐมีความเกี่ยวข้องกันรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับราษฎร สามารถแบ่งแยกออกได้ทั้งหมดหลายประเภทด้วยกัน

(1.) รัฐธรรมนูญ

(2.) กฎหมายอาญา

(3.) กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

(4.) กฎหมายพิจารณาความอาญา

(5.) กฎหมายพิจารณาความแพ่ง

ในแต่ละลักษณะของกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ หรือ โทษที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คดีความที่ผู้เสียหายฟ้องร้องเท่านั้น กำหมายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในทุกประเทศเพื่อความเป็นระเบียบของสังคม และราษฎรที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น