กฎหมายนั้นสำคัญไฉน เหตุใดเราชาวไทยต้องรู้

thaibublica

prawitr

มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่รวมกันกับคนหมู่มาก ตั้งแต่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จนกระทั่งรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้าน เป็นต้น คนเราเมื่อมาอยู่รวมกันย่อมต้องมีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีกฎหรือข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับและตกลงร่วมกันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและลดความขัดแย้ง จึงเป็นที่มาของกฎหมาย ที่ประเทศไทยของเราก็มีกำหนดขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและควบคุมความประพฤติของคนทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่เราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของประเทศที่จะต้องรู้กฎหมายเพื่อการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเอง

กฎหมายถูกกำหนดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น เมื่อมีการเกิดก็ต้องไปทำการแจ้งเกิด มีชื่อนามสกุล เมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ก็ต้องมีการทำบัตรประชาชน เมื่อถึงวัยอันสมควรมีครอบครัวก็ต้องจดทะเบียนสมรส เมื่อเสียชีวิตก็ต้องไปแจ้งตาย เหล่านี้เป็นต้น การตรากฎหมายขึ้นมา ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งไตร่ตรองดีแล้วว่าข้อประพฤติปฏิบัติจะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมโดยไม่ผิดศีลธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของกฎหมายได้ ดังนี้

– สร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม

เมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ กฎข้อบังคับ ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางเดียวกัน บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสงบเรียบร้อย สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม

– ลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดตามสมควร

ผู้ใดที่ฝ่าฝืนและไม่ประพฤติปฏิบัติตามข้อกฎหมายนั้นย่อมได้รับโทษมากน้อยตามแต่ความผิดที่ได้กระทำ เพราะการฝ่าฝืนนั้นย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมา หากมีความร้ายแรงก็จะยิ่งส่งผลเสียมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการลงโทษผู้กระทำผิดตามสมควร
– พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นโยบายการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่ตราออกมาเป็นกฎหมายทั้งสิ้น จุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์และมีศักยภาพอย่างเต็มที่ เช่น กฎหมายกำหนดให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันใดเป็นเวลา 12 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา ขัดเกลาให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณค่าในสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ากฎหมายนั้นนอกจากจะเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขแล้ว ยังจะเป็นการเอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์หลายอย่างให้กับประชาชนอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้กฎหมายเบื้องต้นไว้บ้างเพื่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนความสงบสุขของประเทศชาติอีกด้วย